• HINDU COLLEGE AMRITSAR
  • HINDU COLLEGE AMRITSAR
  • HINDU COLLEGE AMRITSAR
  • HINDU COLLEGE AMRITSAR
  • HINDU COLLEGE AMRITSAR
  • HINDU COLLEGE AMRITSAR

Merit Holders


Chandan Chadda B.Comm.

Ravneet Kaur / Rahul Khanna / Chandan Chadda B.Comm.

Jashandeep Kaur / Bhanupriya / Rohit / Pawandep Kaur PGCA.

Diksha Grover Nitesh Batra Class MSc Math

Saniya Arora / Ankit Mahajan / Divya Msc Computer Scie.

Rajvinder Kaur / Shailly Kumari M.Com. , Sonam Tank / Mehak Kapoor M.Com.